Grey Heron (D)
Grey headed gull (D)
Grey headed gulls and Skimmers (D)
Ground Hornbill (G)
Helmeted Guinea Fowl (G)
Heuglin's Robin (G)
Hornbill (D)
Ibis Stork Spoonbill (D)
Ibis, Stork, Egret, Spoonbill (D)
Jacana feet (D)
Jacana on lilies (D)
Juvenile Black Winged Stilt (G)
Juvenile Ground Hornbill (G)
Kori Bustard (G)
Lesser Jacana (D)
page 3 of 7